Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Nachádzate sa tu

Úvod » Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.karzo.sk 
Karzospol s.r.o.
Radlinského 25, 921 01 Piešťany

IČO:  47 551 372

DIČ: 2020168447

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré ste mu poskytli prostredníctvom internetovej stránky www.karzo.sk, resp. e-mailovou správou, alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

 1. Základné ustanovenia

Správcom  – prevádzkovateľom (ďalej len prevádzkovateľ) osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov je:

KARZOSPOL s.r.o.

IČO: 34 153 136

so sídlom Radlinského 1559/25, Piešťany, PSČ 921 01

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Konateľ spoločnosti Zoltán Karpáty (ďalej len poskytovateľ).

 

 

 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej fyzickej osobe, ktoré mu táto poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

 

 • Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami (klientom) a prevádzkovateľom,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa pre poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných správ a noviniek), a to i v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami, ako klientom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt); poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných informácií ako aj ďalších marketingových aktivít.
 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov:
 • údaje potrebné na vyššie uvedené účely sú: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, mesto a ďalšie nutné údaje pre obchodný styk (osobitne fakturáciu, ako napr. IČO, DIČ atď.).
 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov – s takýmto spracovaním osobných údajov ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

 1. Zverejnenie údajov
 2. Prevádzkovateľ získané osobné údaje klientov – fyzických osôb nezverejňuje.
 3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje ďalším organizáciám.

 

 1. Doba úschovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku z týchto zmluvných vzťahov,
 • po dobu, pokým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu – zasielanie noviniek a ponúk,
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 1. Príjemca osobných údajov

Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ, ktorý sa podieľa na dodaní tovaru alebo služieb a ktorý zabezpečuje marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje ďalej.

 

 • Vaše práva
 1. V súlade s podmienkami stanovenými Nariadením GDPR máte:
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním, a to písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mail adresu prevádzkovateľa.
 • Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby. Prevádzkovateľ nesprístupňuje takto získané osobné údaje žiadnej tretej osobe.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely len pokiaľ dotknutá osoba prejaví svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka na webstránke www.karzo.sk, resp. potvrdí e-mailovou správou.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky a vyjadrením súhlasu s dokumentom Ochrana osobných údajov formou zaškrtnutia príslušného políčka na web-stránke www.karzo.sk potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň Vás bude informovať zaslaním na Vašu e-mailovu adresu, ktorú ste poskytovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

 

 

Spoločnosť Karzospol s.r.o. plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie e-mailovej korešpondencie, prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“, prípadne objednávky, sú pre nás potrebné osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte vo formulári Kontaktujte nás“   poznámku: ” žiadosť o vymazanie Vašich osobných údajov ihneď po vybavení.“

 

Prevádzkovateľ tejto stránky www.karzo.sk, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi zákazníkov z kontaktného formulára, nakladá v zmysle GDPR o ochrane osobných údajov”.

 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

 

Spoločnosť Karzospol s.r.o. plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie e-mailovej korešpondencie, prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“, prípadne objednávky, sú pre nás potrebné niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte vo formulári Kontaktujte nás“   poznámku: ” žiadosť o vymazanie Vašich osobných údajov ihneď po vybavení.“

 

Prevádzkovateľ tejto stránky www.karzo.sk, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi zákazníkov z kontaktného formulára, nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.

 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.