Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  (VOP)

 

KARZOSPOL s.r.o.

IČO: 34 153 136

so sídlom Radlinského 1559/25, Piešťany, PSČ 921 01

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Konateľ spoločnosti Zoltán Karpáty (ďalej len poskytovateľ)

Úvod

 

Doména www.karzo.sk je určená zákazníkom športového tovaru. Slúži ako zdroj informácií o tovare nachádzajúcom sa v portfóliu firmy KARZOSPOL s.r.o. Je možné použiť kontaktný formulár tak na dopyt, ako aj objednanie tovaru.

 

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy pri poskytovaní služieb a dodávke tovaru medzi poskytovateľom služieb – predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom – kupujúcim (ďalej len „zákazník“)a sú záväzné pre daný obchodný styk.

Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového e-mailového formulára na dodávku tovaru, resp. služieb, potvrdzuje osoba, ktorá tak urobila, že je s týmito VOP uzrozumená, vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

Aktuálne platné znenie VOP je zverejnené vždy na oficiálnej internetovej stránke predávajúceho.

 

Vymedzenie pojmov

 • Predávajúciprevádzkovateľ domény karzo.sk
 • Zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim na základe predloženej objednávky.
 • Produkty – tovar, služby v ponuke na karzo.sk
 • Pre uzavretie zmluvy podľa týchto VOP môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
 • Uzavretie obchodného vzťahu je vždy podmienené prijatím objednávky od zákazníka predávajúcim a jej následným potvrdením.
 • Objednávka – jej predloženie je možné realizovať prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na karzo.sk, alebo e-mailom: karzospol@karzo.sk. Zároveň je potrebné uviesť základné údaje pre dodanie tovaru (názov spoločnosti, resp. fyzickej osoby, sídlo spoločnosti – ulica a číslo, obec, mesto a PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH – ak ste  plátcom DPH, kontaktná osoba, telefonický kontakt pre doručenie, príp. adresu doručnia, pokiaľ nie je totožná so sídlom spoločnosti.
 • Storno objednávky – zákazník má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru, zaslané predávajúcim e-mailovou potvrdzujúcou správou.

 

Dodacie podmienky

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takom prípadu bude neodkladne informovať zákazníka za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že zákazník už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny vopred, bude mu táto čiastka obratom prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu.

Kúpna cena a zľavy  – ceny sú uvedené na web-stránke www.karzo.sk. Ceny sú bez DPH. Zľavy z kúpnej ceny je možné poskytnúť na základe osobnej dohody medzi predávajúcim a zákazníkom. Prípadné zľavy sa stanovujú podľa jednotlivých kategórií tovaru.

Doba dodania  – dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Obvyklá doba dodania je:

a)1 – 2 dni od objednania tovaru (platí pri tovare, ktorý je na sklade)

b)7 – 10 dní od objednania tovaru (platí pri tovare, ktorý je na externom sklade)

 1. c) viac ako 10 dní od objednania tovaru (pri špecifickom tovare) – o dlhšej dodacej dobe ako 10 dní bude predávajúci kupujúceho vopred informovať

Miesto dodania – miesto dodania tovaru je stanovené zákazníkom pri objednávaní tovaru. Pri odosielaní objednávky si môže zákazník zvoliť ako miesto dodania tovaru buď fakturačnú adresu, alebo môže zadať celkom inú dodaciu adresu.

Spôsob dodania – tovar je možné dodať nasledovnými spôsobmi, pričom spôsob dodania si zákazník zvolí pri odosielaní objednávky:

 1. kuriérom – prepravnou službou UPS – najbežnejší a najčastejší spôsob zasielania tovaru (kuriérska spoločnosť UPS doručuje balíky do 24 hodín od ich odoslania v rámci SR)
 2. slovenskou poštou – týmto spôsobom je možné zaslať len malé (hlavne listové) zásielky
 3. vlastný odber – zákazník si tovar vyzdvihne osobne na adrese sídla predávajúceho vo vopred dohodnutom čase.
 4. predávajúcim osobne

Za vybavenie objednávky sa považuje odoslanie tovaru predávajúcim na adresu zákazníka. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

 

Platobné podmienky

 

Prepravné – predávajúci účtuje k tovaru prepravné, ktorého výška závisí od veľkosti a hmotnosti zasielaného tovaru. Výška prepravného sa pohybuje v závislosti na počte balíkov a ich hmotnosti . Pri nadrozmerných alebo ťažkých zásielkach môže byť výška prepravného vyššia.

Spôsob platby  – platbu za tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi, pričom spôsob platby si zákazník zvolí pri odosielaní objednávky:

 

 1. a) Prevodným príkazom – na faktúru s určitou splatnosťou (táto možnosť je určená len pre stálych odberateľov, príp. po osobnej dohode medzi predávajúcim a zákazníkom).
 2. b) Dobierkou – platba pri prevzatí tovaru.

 

 

Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov.  Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho.

 

Reklamácia tovaru – zákazník presne označí vady tovaru v súlade s ustanoveniami  Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Zákazník je povinný:

 1. a) skontrolovať si tovar ihneď pri prevzatí. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar zákazníkovi predaný v poškodenom transportnom obale, je zákazník oprávnený tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok zákazníka na poskytnutie riadneho plnenia predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia zákazníka.
 2. b) uplatniť reklamáciu u predávajúceho neodkladne po zistení závady,
 3. c) doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, vrátane príslušenstva (pokiaľ si to vyžaduje povaha závady) a ak je to možné, aj vrátane originál obalu,
 4. d) spolu s reklamovaným tovarom predložiť predávajúcemu aj reklamačný lístok a doklad o kúpe zákazníka; na reklamačnom lístku podrobne špecifikovať reklamovanú vadu.

 

 

 

Predávajúci je povinný:

 1. a) dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov,  s výnimkami stanovenými Zákonom,
 2. b) vybaviť reklamáciu predávajúceho v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie,
 3. c) v záručnej dobe bezplatne odstrániť všetky vady spôsobené výrobnou chybou alebo zlým materiálom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:

 

 1. bežným opotrebením v dôsledku obvyklého užívania,
 2. mechanickým poškodením tovaru zákazníkom,
 3. používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach,
 4. neodborným zásahom neoprávnenej osoby a neodborné zaobchádzanie,
 5. zanedbanie starostlivosti o tovar,
 6. neodbornú montáž,
 7. nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, či nevhodné umiestnenie tovaru,
 8. nesprávne ošetrovanie tovaru, neodborná inštalácia, nesprávne zaobchádzanie,
 9. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou.

 

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v oprave.

 

Pokiaľ bude v rámci reklamácie zistená závada, ktorá do záruky nespadá, uhradí náklady na jej odstránenie zákazník.

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie zákazníka o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018